Connect with us

PINGBOOK

KOREA

VOLUME UP ประกาศผลผู้โชคดีร่วมกิจกรรมพิเศษในงาน ‘2012 TEEN TOP FAN MEETING IN BANGKOK THAILAND’ (2012-10-20)

[แก้ไข วันที่ 21 ตุลาคม 0.36 น.]


ลุ้นเป็นผู้โชคดีมีทแอนด์กรี๊ด 6 คน กลุ่มที่ 1
1. ชื่อ นามสกุล  : อรุณวลี เจดีย
2. จิดาภา  คงวัฒนกุล
3. กานต์ชนก พุทธาสมศรี
4. ชลธิชา ฤทธิบุญ
5. ณัฐนภัทร เพชรมั่น
6. รตรส ศรีสุวรรณ


ลุ้นเป็นผู้โชคดีมีทแอนด์กรี๊ด 6 คน กลุ่มที่ 2
1. กัตติกมาส ขำทอง
2. สุภัทร พิมพิสนฑ์
3. ศิรักน์ เชื้อเมืองพาน
4.ศุภกาญจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
5.น.ส เบญญทิพย์  แก่นอาสา
6. รท หญิง นุชนันท์ เสวฤทธิ์


ให้ผู้โชคดีนำบัตรประจำตัวประชนไปแสดงตัวที่บูทฝากของให้ศิลปิน ณ เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ เวลา 16.00 น. เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปิน


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


ลุ้นมีทแอนด์กริ๊ด50คน‏


1. ธาริณี สร้อยสุวรรณ
2. ชื่อ สุธิดา ชลารักษ์
3. นามสกุล พชรพร วิรเศรณี
4. อัจฉรียา ชอบธรรม
5. ปานตะวัน อินทจักร 
6. พรรณราย วิริยะกุล
7. สุนารี ยิบประโคน
8. เกศรา  รอดทอง
9. จริยาณี อรุณศรี
10. ชัญทร ขันธ์ถาวร
11. นางสาวอภิญญา  ใจกล้า
12. พนิดา สุขสถาวรพันธุ์
13.  วีรินท์ เลิศศิริมงคลกุล
14. พิชญาณี นุกรณ์นวรัตน์
15. กัตติกมาส ขำทอง
16. สุภัทร พิมพิสนฑ์
17.มนัสนันท์  เขียวรัตน์
18.จีรนันท์  อ่วมพยัค
19. วัชราภรณ์ โลกเลื่อง
20. สมฤทัย อิสระนิมิตร
21. น.ส เบญญทิพย์ แก่นอาสา
22. ณัฏฐกันย์ ประจันตะเสน
23. มินตรา  ชอบอุดม
24. จุฑามาศ อินทร์แก้ว
25. นภาพร ฑีฆะบุตร
26. พิมธิดา สีหามาตย์
27. สุดา โลมากิจ
28. ภิญญดา กิตติธนาสร
29. ศิริพร หาญธำรงกุล
30. เหมรัตน์ มั่งมูล 
31. วรลักษณ์ นามสกุล
32. อุมารมย์ สุขไพบูลย์
33. บูชิตา เชื้อศรี
34. จรียาพร แก้วขจร
35. อัมพร  สร้อยเสน
36.น้องนุ่น เอกอารยะชน
37.ปณดา อมรประภาวัฒน์
38. วริยา ไทยถาวร
39.สุภางค์ภัทร บุษบก
40. ประทานพร  สร้อยสุวรรณ
41.ฑิฆัมพร  มาคล้าย
42. พัชรี สีขาว
43.สุพัตรา ด่านพงษ์
44. จุฑาทิพย์ วรรณประเสริฐ
45. อัญวีณ์ เสลี่ยงรังษี
46. อภิสรา หมัดโรจน์
47.จริยา วงษ์อดุลฤทธิ์
48.สุพรรษา  ขลังธรรมเนียม
49.ปิยาภรณ์  ทรัพย์ประสพ
50.สุธาสินี  ประกิจวรพงษ์


ให้ผู้โชคดีนำบัตรประจำตัวประชนไปแสดงตัวที่บันไดเลื่อนทางขึ้นเซ็นทรัลเวิร์ลไลฟ์ เวลา 11.00 น. เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปิน


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


ผู้โชคดี 100 ท่าน ที่ได้ร่วมลุ้นลายเซ็นต์และไฮทัช‏
1. ชลิดา เเก้วเมธากุล
2. ขวัญใจ ศรีธนกฤตวศิน
3. เหมัตน์ มั่งมูล
4. ธนัญญา หิรัญรังษี
5. จุฑาพร จั่นฤทธิ์
6. กัญญาภัค ป้อมสวัสดิ์ 
7.จรียาพร แก้วขจร
8. จุฑามาศ อินทร์แก้ว
9. นภาพร  ฑีฆะบุตร
10. ยุวดี ดวงแก้ว
11. นุชนันท์ เสวฤทธิ์
12. หทัยภัทร ฟองงาม
13. เพชรรัตน์ สัสดี
14. กรุณา คำวงค์
15. ขวัญรัตน์  มีชูเสพ
16.พรรัมภา  แสนวิเศษ
17.อังคณา จันทร์เพ็ญ
18.บูชิตา เชื้อศรี
19.วรลักษณ์ สาขากร
20. ศิริพร หาญธำรงกุล
21.ภิญญดา กิตติธนาสร
22. ณัฐชญา กรรมารวนิช
23.ณัฏฐณิชา ชิณวงศ์
24.อุมารมย์ สุขไพบูลย์
25. ณัฐชารัศม์ อนันตกฤตยาธร
26. อัมพร  สร้อยเสน
27.ภัทรจริน เหลืองสัญลักษณ์
28. วิภาดา บางมั่น
29. ณัฐชญา รุ่งแจ้ง
30. วิภาวรรณ จันทเลิศ
31.พรรณราย วิริยะกุล
32.เบญญทิพย์ แก่นอาสา
33. อัจฉรียา ชอบธรรม
34. กวิศรา พลายพูล
35. นางสาวณัฐชุดา ชุนถนอม
36. ณัฏฐกันย์ เพชรคงภูเจริญ
37. พิมพ์จิรา สุขเสาร์
38. อัญชิสา มาตรังศรี
39.มนัสนันท์  เขียวรัตน์
40.หทัยภัทร ศิริรัตนพันธ
41.พรพิมล ตั้งอภิชาติเจริญ
42.วรกมล พิมพ์ศิริ
43.วีรินท์ เลิศศิริมงคลกุล
44.วสวัฒน์ พงษ์พันธ์
45.จณิตา รัตนปิณฑะ
46.จุฑาทิพย์ วรรณประเสริฐ
47.นางสาวปริยาภัทร วัฒนเศรษฐพงศ์
48.อาริษา มาก่อเกียรติ
49.ฐิติมา  ไทยวงษ์
50.ประทานพร  สร้อยสุวรรณ
51.ฑิฆัมพร  มาคล้าย
52.พัชรี สีขาว
53.พิชชาอร รัตนประภา
54.วิศณีย์  ศรีหมากสุก
55.เลิศระวีย์ สุขสังขดิศ
56.มินตรา  ชอบอุดม
57.สุพัตรา ด่านพงษ์
58.กวิสรา เราเจริญ
59.สุจรรยา ยิบประโคน
60.ศุทธินี โตสงวน
61. อัญวีณ์ เสลี่ยงรังษี
62. ณฎา งามเนตร์
63. อภิสรา หมัดโรจน์
64.สิทธิณี กกรัมย์
65.อภิญญา จัยวัฒน์
66.ปารณีย์ เชิดชูศิลป์
67. สุพรรษา  ขลังธรรมเนียม
68.นางสาวกมลปวร ศรีสลับ
69.ณชนก เพ็งสะและ
70.เกศรา  รอดทอง
71.กนกพร มุครสกุล
72.พิมพ์วาด ดวงนาค
73.กมลวรรณ  โม้พิมพ์
74.ขวัญเรือน พร้อมเรืองสุข
75.รพิพรรณ มาศงามเมือง
76. ปิยาภรณ์  ทรัพย์ประสพ
77.นริสรา  สิงห์งาม
78.ณัฐมน  อินทโพธิ์
79.พัทธนันท์ สินชัยรุ่งเรือง
80.ธามพร มาศพิมล
81.มุจลินท์  รุ่งอุปถัมภ์พงศ์
82.อรอนงค์  กนกแก้ว
83.นันทวรรณ เพ็ชรสงวนศรี
84.พัชรี  โฉมงาม     
85.ศิริรัตน์ กึ่นสะรัมย์
86.ศศินิภา  วิศิษย์ศักดิ์วาสิน
87.ภัทราพร   โสธรนพบุตร
88.พัชราภรณ์  พวงย้อยแก้ว
89.อิษฎา  จงรักษ์
90.สิริพร ธรรมมา
91.พิธิวัธ รังษีนรบุตร
92.กรรณิการ์ จับอันชอบ
93.ณีตราพร ทรัพย์ประเสริฐ
94.ภัคจิรา แย้มดอนไพร
95.แพรพลอย ลีฬหาล้ำเลิศ
96.นางสาววริศรา แสงแจ่ม
97.ชลันดา โก๊ะกอย
98.สุกัญญา ทองทับ
99.ชลธิชา ฤทธิบุญ
100.สมฤทัย อิสระนิมิต


ให้ผู้โชคดีนำบัตรประจำตัวประชนไปแสดงตัวที่บันไดเลื่อนทางขึ้นเซ็นทรัลเวิร์ลไลฟ์ เวลา 11.00 น. เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับศิลปิน

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

Hot Tag

Trending

Follow me on Twitter

To Top