Connect with us

PINGBOOK

KOREA

Eversense ร่วมกับ 2PM ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงผ่านการประมูลเสื้อผ้าจากโฆษณา Eversense (2011-07-21)

Eversense ร่วมกับ 2PM ช่วยเหลือและหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโดยมอบเสื้อผ้าที่ใช้ในการถ่ายโฆษณา Eversense Happy Skin Moist Cologne ให้แฟนๆชาวไทยได้ร่วมประมูลเพื่อนำรายได้มอบให้มูลนิธิเพื่อนหญิง* สามารถร่วมประมูลได้โดย ส่ง SMS รหัสเสื้อผ้าที่ต้องการประมูล เว้นวรรค แล้วตามด้วยราคาที่ต้องการประมูลมาที่ 4886888 (ตัวอย่างเช่น ต้องการประมูลชุดของอูยองในราคา 2,500 บาท พิมพ์ 2PM1 2500 ส่งไปที่หมายเลข 4886888)– ราคาที่ส่งมาประมูลต้องเป็นจำนวนเต็ม
– ประมูลได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 29 กรกฏาคม 2554 (เปิดและปิดประมูลเวลา 12.00 น.)
– ค่าส่ง SMS ครั้งละ 6 บาท ไม่จำกัดเครือข่าย (ไม่รวม VAT)
– ผู้ที่ชนะการประมูลจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานอีกครั้งเพื่อยืนยันสิทธิ์และจ่ายเงินทั้งหมดในวันที่ 29 กรกฏาคม และกำหนดรับของภายในหนึ่งสัปดาห์หลังปิดการประมูล


รายละเอียดเพิ่มเติม www.facebook.com/EversenseGirl หมายเหตุ :
– ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้จดทะเบียนและใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับของรางวัล และจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำซิมการ์ดหมายเลขที่ได้รับรางวัล และบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล
– ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด


*มูลนิธิเพื่อนหญิง
ความเป็นมา
มูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2523 ภายใต้ชื่อ “กลุ่มเพื่อนหญิง” ได้รับการจดทะเบียนโดยกรุงเทพมหานคร เป็น “มูลนิธิเพื่อนหญิง”และมีฐานะเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2534 มีบทบาทพิทักษ์สิทธิและให้ความช่วยเหลือสตรีที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติ อาทิ จากภัยคุกคามทางเพศ ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สามีทอดทิ้งทำร้ายทุบตี ถูกล่อลวงและบังคับค้าประเวณี ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบัติในเรื่องของอาชีพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ มูลนิธิฯ ได้นำข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนำเสนอต่อภาครัฐเพื่อผลักดันให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นจริงในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรีโดยรวม
 
บทบาท/ภารกิจ
มูลนิธิเพื่อนหญิงมีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมแนวคิด และความเข้าใจในมิติหญิงชายบนพื้นฐานที่ว่าหญิงชายย่อมมีความเสมอภาคมาแต่กำเนิด สังคมจึงควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงชายตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน โดยมูลนิธิฯ ใช้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้หญิงเข้าใจในบทบาท หน้าที่และสิทธิของสตรี นำไปสู่ความเข้มแข็งและมีอำนาจต่อรองเชิงโครงสร้างในระดับปัจเจกและเครือข่าย


มูลนิธิฯ มีลักษณะการทำงานโดยการเลือกบางประเด็น บางพื้นที่ และทำงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังจนเกิดเป็นองค์ความรู้และพัฒนาเป็นต้นแบบในทางปฏิบัติขยายผลไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในกลไกของรัฐและชุมชน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเครือข่าย ส่งผลให้เกิดการพึ่งตนเองได้

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top