Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีมีสิทธิ์ร่วม Meet& Greet ในงาน ‘Holika Holika Presents Magic Party With CNBLUE’ 26 ม.ค.นี้ (2011-01-06)

เนื้อหอมสุดๆ ด้วยดีกรีความดังชั่วโมงนี้  บวกกับความหล่อและมีสไตล์แบบ 4 หนุ่ม “CNBLUE”  ใครๆ ได้เจอแล้ว.. ก็เรียกร้องอยากขอเจออีก.. ล่าสุดแฟนคลับในเมืองไทยเตรียมกรี๊ดสลบกันอีกระลอกใหญ่ๆ ได้เลย  เพราะมีข่าวล่ามาแรงจาก เครื่องสำอางสัญชาติเกาหลี Holika Holika ว่าเตรียมนำทั้ง 4 หนุ่มร็อคแบนด์สุดฮอต “CNBLUE” ซึ่งเป็นพรีเซ็นเตอร์ของเครื่องสำอาง Holika Holika บินลัดฟ้าสู่เมืองไทยมาพบกับบรรดาแฟนๆ อย่างแน่นอนในงาน  “Holika Holika Presents Magic Party With CNBLUE”  เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับแฟนคลับอย่างเต็มอิ่มเต็มรักต้อนรับต้นปี 2554  โดยเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 ณ ธันเดอร์โดม  เมืองทองธานี พิเศษจริงๆ  เพราะจัดเพียงรอบเดียวเน้นๆ เท่านั้น !!!! บัตรราคา 1,000 / 2,500 / 3,500 และ 4,500 บาท จองบัตรได้ที่ www.pingbook.com/cnblue ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป  ติดตามรายละเอียดและอัพเดตข่าวสารข้อมูลของงาน “Holika Holika Presents Magic Party With CNBLUE”  เพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดได้ที่ www.facebook.com/holikathailand


ต่อไปนี้เป็นการประกาศรายชื่อผู้โชคดีมีสิทธิ์ร่วม Meet& Greet ในวันที่ 26 มกราคม 2554 โดยทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไป


รายชื่อผู้โชคดี  ที่ได้สิทธิ์มาร่วม Meet& Greet ในวันที่ 26 มกราคม 2554
1) 50  ท่าน  สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 4,500 บาท
1. อารยา ศรีรัตนประยูร
2. ชิดาวัลย์ ทัฬหะพีรวิชญ
3. กมลรัตน์ จันทร์กระจ่าง
4. ณัชชา ศรีประยูร
5. ฉวี ภูเมืองขวา
6. ศิราณี เกงขุนทด
7. Onwimon S.
8. วันฤดี ตั้งจิตศริริชัย
9. นวลักษณ์ พานประทีป
10. กิตสนี พรชัยวิรัช
11. กรรณิกา ธรรมวุฒิ
12. อัมพิกา เอื่อมแก้ว
13. ภาสินี ทองบัวศิริไล
14. สกุลตลา แก้วจินดา
15. จุลภัสร์ มโนมัยวิบูลย์
16. Weerana Soungpo
17. จตุพักตร์ พรหมแจ้
18. ณัฐกฤษฎา มีโพธิ์
19. รัตติยา ใต้ไธสง
20. อารียา เกียรติอมรวงศ์
21. ชุติมณฑน์ ชาญกูล
22. ศศินิภา ศรีสุขพงษ์ศักดิ์
23. พลอยฟ้า พูลสุขสมบัติ
24. หยก กลิ่นทรัพย์
25. สุพรรณษา อิสระธนาชัยกุล
26. ปรัชญาพร อินทองแก้ว
27. Sawitta Duanghiran
28. คณิภา ศรีพระราม
29. เมธาวี ดากลืน
30. ภัทรพร เพชรสังคุณ
31. พลอยฟ้า พูลสุขสมบัติ
32. ศิริพันธ์ พิมพ์ทอง
33. ภรณัษฐ์ บุญยศิริวงศ์
34. กัญญารัตน์ ธนาคมหวัง
35. อัจฉริยา เลิศวไลกุล
36. บุญจิรา โสตถิทัต
37. วิจิตร ลายทอง
38. บุตินันท์ เอื้ออารีธรรม
39. รฐา จรัสพัฒน์
40. โชติชญาดา เสาแสง
41. สุมิตรา สมใจคิด
42. พี่หมี วาราดา เจริญนาน
43. สมวงศ์ รักษาศรัย
44. กมลวรรณ บัวประพันธ์
45. วรินธร สุวรรณดิษ
46. ชลาลัย มกุลพานิช
47. ธีรพร รัตนเสลานนท์
48. ช่อลัดดา ภิรมย์โสภา
49. ธีระนันท์ เชียนจันทึก
50. ศุภรดา ชลาชีพ


2) 50  ท่าน  สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 3,500 บาท
1.วันฤดี ตั้งจิตศิริชัย 083-461-06xx
2.ศิราณี เกงขุนทด 085-026-92xx
3.กมลนันท์  สีเกด 082-077-75xx
4.วัฎฏิรัตน์  ทองมั่ง 089-232-46xx
5.มินตรา  เนื้อทอง 087-673-34xx
6.มนทิรา  แซ่โง้ว  
7.วชิรา  แสงจันทร์
8.สุพรรณิการ์  สุพรรณพัฒน์
9.ยิ่งลักษณ์  ตั้งพิกุลทอง
10.เกษรา  บุญจิตร
11.พจมาน  ปลอดโปร่ง
12.ชลดา  รัตนชื่อสกุล
13.สุธาสินี  ไสยาศิลป์
14.ศศิณา  เขจรานนท์
15.เพชรลดา  ปลอดโปร่ง
16.กุลธิดา  สายแสง 
17.สิริภา ดูจีนาพันธ์ 085-716-52xx
18.วิภาวรรณ   มูลลี 081-774-57xx
19.ปาริฉัตร  ศรีคูหา 087-060-00xx
20.วิกานดา  นันทิภาคย์วรกุล
21.จารุณี  ยศทอง
22.นราวัลลภ์   ศุภะพันธ์
23.กฤษรินทร์   ตั้งพิกุลทอง
24.สุภาวดี   ศรีละครดี
25.นิศเรศ   ดิษเทศ
26.นิรมล   สุวรรณเลิศ
27.ปัทมา  ทองนิตย์
28.สายทิพย์  พรหมจรรย์
29.อาภัสรา  ศรีอ่ำดี
30.ปาริชาติ  ไตรพิศ
31.นิรมล   สุวรรณเลิศ
32.มยุรา   โอภาสเอี่ยมลิขิต
33.ศศิณา  เขจรานนท์
34.นุชนารถ  นนพิภักดิ์
35.สตรีรัตน์   สุกิจปาณีนิจ
36.สุพิดา   พงศ์ธเนศ
37.ปวรา   โพธิพิพิธ
38.บุษกร  ภววงษ์ศกดิ์
39.มยุรี  โอภาสเอี่ยมลิขิต
40. อัญกาญจน์  สถิตธีรพัฒน์
41.บุษกร   ภววงษ์ศักดิ์
42.ภัณฑิรา    ริจิวานิช
43.Liu   Shuangshuang
44.ศิริกาญจน์   พราหมณ์โชติ
45.จารุวรรณ   ดอกชูรุ่ง
46.ดวงรัตน์  ปานอำพันธ์
47.ภัณฑิรา  ริจิวานิช
48.จิรดา   รีประสาธน์
49.มินตรา   เนื้อทอง
50.วิระดี  สสิกาญจน์


3) 50  ท่าน  สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 2,500 บาท
1. Amornrat Khamkhong
2. จิราภรณ์ โชยสมพงษ์พันธุ์
3. วรณัน สมวันดี
4. เมธาวี ศุภติมัสโร
5. ระวีวรรณ บรรจง
6. สุรางคนา จันทรา
7. สุพิดา พงศ์ธเนศ (แทน)
8. ณัฐธิดา จันทร์เอี่ยม
9. Sirinya Ekmanachai
10. ศศิธร กันทะวงศ์
11. ณัฐนันท์ รัตนธำรง
12. เบญญ เขื่อขันท์สถิตย์
13. ฉัตรศรินทร์ บำรุงพงษ์
14. Amornrat Khamkhong
15. สถาพร แสงศรี
16. นุสรา วาริชกุลจงเจริญ
17. พรทิพา ใจงาม
18. ศิวพร เอมพันธุ์
19. กษมาพร ต้องสู้
20. ปิยะวรรณ ภาคพิทักษ์
21. ณัฎฐา สัณห์สุรัติกุล
22. พัทธนันท์ อุดมศิริรัตน์
23. วินาริน กาญจนพล
24. อัญชลี สุขเสงี่ยม
25. ศรัญญา กัลยานิติคุณ
26. ธนัฐชา จันทร์อบ
27. มนัสวี บัวงาม
28. เพ็ชรไพลิน หอมละออ
29. ทิตติยา อ้อยตาล
30. ประกายวรรณ บรรจง
31. นฤพร โยธาทิพย์
32. รฐา จรัสพัฒน์
33. กนกวรรณ ภาคพิทักษ์
34. ปณิดา ปฏิภาณวิจิตร
35. ปรีชญา ประมวลวิจารณ์
36. ศิริลักษณ์ ก้องวิวัฒนพงศ์
37. ขวัญฑิตา บินอารี
38. สุชนม์อร รัตนนุรารักษ์
39. Amornrat Khamkhong
40. กัณฐิ์ลดา ปฎิภาณวิจิตร
41. ณัชนก สุขโข
42. สุธารัตน์ ภัณฑิลาสกุล
43. Amornrat Khamkhong
44. กัญญาภรณ์ ศรีสนอง
45. กฤตยา เอกรัษาศิลป์ชัย
46. พุทธรักษา เทาว์ทิพย์
47. จีระนันท์ ไกรวุฒิเศรษฐ์
48. ทิภาพร ธนกิจาลัศสกุล
49. สิริโสภา ภงามเงิน
50. นจัทสรณ์ อังสิริจินดา


4) 50  ท่าน  สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร 1,000 บาท
1.พีชยา    เฟื่องมา
2.สมบูรณ์   ศิริประภาสุนทร
3.วิภารัตน์   ปานศรีทอง
4.ลลิตา   ธรรมสาธิต
5.ยุตินันท์   เอื้ออารีธรรม
6.เบญจพร   อริยปรีชากุล
7.นนทณัฐ   ปันทะ
8.โชติรส   ปานกลิ่นพุฒ
9.กนิษฐา   สิงตะนะ
10.วาสินี  สุอุทัย
11.กัลรวี  ศรีเพ็ญ
12.อัมพรศิริ   ฟองเจริญ
13.สิริลักษณ์  บุญมี
14.ชัญญาพัชญ์   พนมโพธิวงศ์
15.สุวรรณา   คุณาศิริรัตน์
16.วรัญญา  ตุ้มทรัพย์
17.ธนพร   ลุนชัยศรี
18.เอวิตา   วุฑฒยากร
19.คนึงนิจ   หมื่นกล้า
20.นันทิตา  ศาลางาม
21.จินตนา   รัฒนสุข
22.ฐิตารีย์   เลิศศุภฤติศิริกุล
23.ชญาภา   เรืองศรีมั่น
24.วัชราวรีย์   แสงปานแก้ว
25.ระพีพร   เปี่ยมระลึก
26.เจนเนตร  ไอยรานภารักษ์
27.พรชนก  เรืองศรี 
28.กนกร  ยังบุญช่วย
29.ฝัน   เต่าทอง
30.กวิสรา   กระสานติสุข
31.อัจฉรา   นาเมืองรักษ์
32.บุศรา  พงษ์นุ่มกูล
33.กัญญานาฎ   ศิริปัญญา
34.กัญญารัตน์    จันทร์งาม
35.อมรรัตน์    ผิรังคะเปาระ
36.ณัฐ       ภูเก้าล้าน
37.ฉัตรนภา   ศรีสวัสดิ์
38.ภคนันท์   นวมสุคนธ์
39.ศิรินภา   จันทรา
40.Supattra   wanthamat
41.โชติกา   ป้อมกุล
42.ดิลกา  คณะดิลก
43.สุกัญญา  ไวปัญญา
44.จารุกานต์   วงษ์บุตรศรี
45.ฉัตรทิพย์   ถิละวัฒน์
46.จุไรรัชต์   อกนิษฐานนท์
47.ณัฐกานต์  คำวิจนัง
48.ญุฎา  ดวงบัณฑิต
49.ชุลีพร  (อ้อย)     บึงกุ่ม กทม.
50.รติกานต์  ทั่วจบ


5) ผู้โชคดี 10 ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ Holika Holika แล้วส่งใบเสร็จมาร่วมลุ้นสิทธิ์
1. ปานจิต อัศวธนวศินกุล
2. ณัฐกานต์ อัจฉริยาเพิ่มสิน
3. อรุณวรรณ เสรีบริภัณฑ์
4. เจนจิรา ปัญญาเลิศพาณิชย์
5. ฉันทิสา ต้นน้ำ
6. กาณจนา รติวัชรากร
7. สาวิตรี เข็มเงิน
8. มณิภา กลมนันธ์
9. จตุพักตร์ พรหมแจ้
10. วาทินี ตรีสัจจานนทน์


6) รายชื่อสมาชิก Holika Holika ที่ได้ร่วมแฟนไซน์กับ  CN BLUE  จำนวน 20 ท่าน
ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล
1   H-0016 ชนิตพร   สมนาม
2 H-0161 กรกนก   ละเอียดละตะกิจ
3 H-0009 พัฐสุดา   กุลจิตติลาวัณย์
4 H-0092 ศกุนตลา   แก้วจินตา
5 H-0051 สุธีชา  สุทัศนะนานนท์
6 H-0179 ฉัฐมา   นันทนากรณ์
7 H-0217 นิรมล   สุวรรณเลิศ
8 H-0031 ธนาภรณ์   แดนลาดแก้ว
9 H-0350 ณัชณิชา   สร้อยแก้ว
10 H-0041 ยุตินันท์   เอื้ออารีธรรม
11 H-0285 ธันยา   มีประเสริฐ
12 H-0225 วรมน   ปิยะสัจจบูลย์
13 H-0316 นิรชา   แซ่ตั้ง
14 H-0112 ผ่องศรี   คงแนวดี
15 H-0186 ขวัญฤทัย   ไชยธวัช
16 H-0074 สุรีย์   ตระการอุดมสุข
17 H-0312 จีรภา   คล่องชัย
18 H-0315 พรรณพิมล   พฤกษชาติ
19 H-0171 จิรัญญา   บางประภา
20 H-0259 มัลลิกา   อัลยาส


7) ผู้โชคดี 8 ท่าน ที่ร่วมลุ้นสิทธิ์ขึ้นไปร่วมเล่นเกมส์กับ CNBLUE บนเวที
1.จิรภัทร    พงษ์ริทยานุกฤต
2.พนิดา    พรมแตง
3.สุภาพร    เสาทอง
4. วาสินี   สุอุทัย
5.แพรวา  พงษ์เภตร
6.พีชยา   เฟื่องมา
7.ทัตชญา    ธัญญเจริญ
8.ภัสสร  นันทนากรณ์


สำรอง 3 ท่าน
1.ฐิติพร    นาคนงนุช
2.พิศมัย   แจ้งอรุณนิจ
3.อสมาภรณ์   ธิติสถาพรกุล

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top