Connect with us

PINGBOOK

KOREA

Mainichi เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ( MJES) รุ่นที่ 5 (2010-08-04)

Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและโรงเรียนสอนภ าษาญี่ปุ่นไมนิจิ ร่วมมือกับ YES International ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ดำเนินเรื่องการแลก เปลี่ยนมากว่า 40 ปี ได้กำหนดจัดโครงการ “ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย” รุ่นที่ 6 Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES) ประจำปีการศึกษา 2554 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อร่วมคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 เดือน ทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยคัดเลือกจากนักเรียนจำนวน 15 ท่าน ทั่วประเทศ


ทุนการศึกษา “MJES” หรือชื่อเต็ม Mainichi Japanese Exchange Scholarship จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้ านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีประสบการณ์ชีวิตในโรง เรียนและสังคมญี่ปุ่น รวมทั้งโครงการนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร ะหว่างไทยและญี่ปุ่นอันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคต


คุณสมบัติผู้สมัคร


-เป็นบุคคลสัญชาติไทย
-เป็นบุคคลอายุ 14-17 ปี หรือเกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537 – วันที่ 30 มิถุนายน 2540
-เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 หรือเทียบเท่า และต้องกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใน ประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะทั้งขณะ สมัครและขณะอยู่ในโครงการ
ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนไปต่า งประเทศที่มีระยะเวลา เกิน 6 เดือน
-มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.30 ขึ้นไป
-มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ เป็นพาหะของโรคใดๆ ที่จะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ
-ความประพฤติดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พร้อมเรียนรู้และ สามารถในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่
-มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง หรือมีหลักฐานที่แสดงได้ว่าสามารถเรียนครบ 60 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง


สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดทุนนี้ได้ผ่านทางเวปไซต์ www.mjes.org และ www.study-in-japan.com หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครบวงจร และ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ ชั้น 7 อาคารสยาม ทาวเวอร์ โทร. 02 – 658 – 0555 หรือ Mainichi Academic Group ทุกสาขา ได้แก่
สำนักงานเชียงใหม่ – Tel. 053 – 942 – 896
สำนักงานนครปฐม – Tel. 034 – 271 – 515 – 9
สำนักงานศรีราชา ชลบุรี – Tel. 038 – 314 – 158 – 9

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

Hot Tag

Trending

Follow me on Twitter

To Top