Connect with us

PINGBOOK

KOREA

ประกาศผล 100 ผู้โชคดี ได้รับ CD จาก Teen Top ในงาน ‘2012 TEEN TOP FAN MEETING IN BANGKOK THAILAND’ (2012-10-09)

ประกาศผล 100 ผู้โชคดี ได้รับ CD จาก Teen Top ในงาน ‘2012 TEEN TOP FAN MEETING IN BANGKOK THAILAND’ [แก้ไขวันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 14.45 น.]


1 วริยา ไทยถาวร
2 ศิรดา อุปบลสวัสดิ์
3 ศิริพร หาญธำรงกุล
4 ปาริชาติ พงษ์พิพัฒนา
5 ปวีณา อาจพันธ์
6 สิรินธาร เยื่อไม้
7 สิทธิณี กกรัมย์
8 กชรัตน์  น้อยจันทร์
9 อรจิรา  พาชีชีพ
10 วรกมล พิมพ์ศิริ
11 วสวัฒน์ พงษ์พันธ์
12 จริยา  วงษ์อดุลฤทธิ์   
13 สมฤทัย อิสระนิมิตร
14 ดาวเดียว  สาทอง
15 เกศรา  รอดทอง
16 พิมพ์จิรา สุขเสาร์
17 ภัทราพร  โสธรนพบุตร
18 MS IWABUCHI / MICHIKO
19 MS.YURIKA /YAMAMOTO
20 พิชชาอร รัตนประภ
21 วนาตาชา อดิศรมงคลกุล
22 อัญวีณ์ เสลี่ยงรังษี
23 จณิตา รัตนปิณฑะ
24 จุติมาศ เกลี้ยงเกลา
25 ชนากานต์ แก้วประเพณี
26 มุจลินท์  รุ่งอุปถัมภ์พงศ์
27 เลิศระวีย์  สุขสังขดิศ
28 ธนัชภรณ์ ยังกีรติวร
29 ยุวดี ดวงแก้ว
30 นริศรา สมอคร
31 อัมพร สร้อยเสน
32 หทัยภัทร ศิริรัตนพันธ
33 สุรีฉาย อ่อนศรี
34 พรณิภา สุอังคะวาทิน
35 ขวัญเรือน พร้อมเรืองสุข
36 สุภางค์ภัทร บุษบก
37 ณัฐชุดา ชุนถนอม
38 สุนิสา ยงศรีปัญญฤทธิ์
39 สุติมา  ธรรมคุณ
40 ภัทราภรณ์ กลิ่นทอง
41 จุติพร  วงศ์บุญมา
42 ปณดา อมรประภาวัฒน์
43 สุทัตตา ชินกรคุณภัทร
44 ณัฐพัชร์ แก้ววรรณรัตน์
45 พิธิวัธ รังษีนรบุตร
46 ปฐมพร รัตนภักดี
47 ณัฏฐณิชา นิลสิทธิ์
48 ชลธิชา ฤทธิบุญ
49 มินตรา  ชอบอุดม
50 อัญญดา บำเพ็ญผล
51 สุปวีณ์ มีบุญ
52 วีรินท์ เลิศศิริมงคลกุล
53 สุจรรยา ยิบประโคน
54 สุธิดา ชลารักษ์
55 ภัทรวรรณ เอื้ออารีธรรม
56 ชลันดา โก๊ะกอย
57 ฐิตารัตน์ มานะเกียรติชัย
58 siti hajar bte salim
59 กวิศรา พลายพูล
60 ธวัลรัตน์ ไกรพานนท์
61 รัตติกาล ยิ่งเจริญ
62 ศุภกาญจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
63 วิภาดา บางมั่น
64 นวชล จันทร์จิเรศรัศมี
65 วธัญญา อัครสุทธิกร
66 ศิริลักษณ์ บุญรอด
67 ปุณิกา เจริญพันธุ์
68 ชนกฉัตร นุชเนตร์
69  ปิยะนุช ประสิทธิเม
70 นฤพร ผ่องอากาศ
71 สุภาณี หนามพรม
72 ประภัสสร วิริยะกิจนุกูล
73 สุทธาสินี สมบูรณ์สุข
74 ธาริณี  สร้อยสุวรรณ
75 พนิดา  สุขสถาวรพันธุ์
76 ณัฏฐกันย์ ประจันตะเส
77 การะเกตุ ฉากกลาง
78 ปาณิศา สอสะอาด
79 ปริยาภัทร วัฒนเศรษฐพงศ์
80 จีรนันท์   อ่วมพยัค
81 พัชรี โฉมงาม 
82  เบญจวรรณ  อมรรัตน์
83 พนิดา เลิศหัตถกรสาธิต
84 อภิสรา  เทียนประเสริฐ
85 อรุณวลี  เจดีย
86 สุวิมล สร้อยสลับ
87 ธนพร พิจิตรสกุลชัย
88 พสิษฐ์  หาธะนี
89 ณัฐธิดา ยลพล
90 นางสาว ขวัญใจ ศรีธนกฤตวศิน
91 รตรส ศรีสุวรรณ
92 เพียงหิรัญ กลิ่นสุคนธ์
93 สุนารี ยิบประโคน
94 นัฏฐณิชา เมืองโคตร
95  ณัฐพล ชูภู่
96 ธนาวดี ฑีฆะสุข
97 จิณณพัต มุทธากาญจน์
98 ธัญชนก ฑีฆะสุข
99 ฐิศิรักน์ เชื้อเมืองพาน
100 ปาหนัน เสาราช☆☆☆ การรับซีดีTEENTOP พร้อมลายเซ็น
ให้ผู้โชคดี นำบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาพร้อมเซ็นรับรอง มาแสดงตนเพื่อติดต่อรับซีดี TEENTOP พร้อมลายเซ็นได้ที่โต๊ะหน้างานแถลงข่าวในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ ลานเอเทรียม 2 Central world ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยที่โต๊ะจะมีป้ายแสดง “รับซีดี TEENTOP พร้อมลายเซ็น”  


สำหรับชาว Angel ที่สนใจเข้าร่วมงาน ‘2012 TEEN TOP FAN MEETING IN BANGKOK THAILAND’ สามารถซื้อบัตรได้ที่ Thaiticketmajor (http://www.thaiticketmajor.com) บัตรราคา 3000, 2500, 2000, 1500, 800 บาท


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

8 ตุลาคม 2555 ‘2012 TEEN TOP FAN MEETING IN BANGKOK THAILAND’ เผยแล้ว 2 กิจกรรมที่จะได้ใกล้ชิด 6 หนุ่มสุดฮอท (2404) (3/0) (ประชาสัมพันธ์)


1 ตุลาคม 2555  [สรุป] ‘TEEN TOP’ เตรียมลัดฟ้าพบชาวแองเจลไทย ในแฟนมีทฯ ‘2012 TEEN TOP FAN MEETING IN BANGKOK THAILAND’ ผู้จัดเผยจัดเต็มแน่! (2669) (2/1) (เพลง)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in KOREA

To Top