Connect with us

PINGBOOK

JAPAN

ไมนิจิ อะคาเดมิคกรุ๊ป โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น KAI CO-METHARAK (2012-09-18)

ขั้นตอนการได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น


1. เรียนหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการพยาบาล  ภาคทฤษฎีโดยอาจารย์แพทย์และอาจารย์พยาบาล  420 ชม.
ฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล  420 ชม. (รวม 840 ชม.)
      2.  เรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นทางเลือกในระดับ N5 สามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นประโยคพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน 
      3.  ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน
      4.  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น 1-2  ปี ณ ประเทศญี่ปุ่น และรับทุนเรียนภาษา แบ่งระดับชั้นเรียน     
 N4 สามารถฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดอย่างช้า ๆ แล้วพอจะเข้าใจ
 N3        สามารถจับใจความภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง
 N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์และชีวิตประจำวัน
 N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้าง ได้โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ
      5.  สอบชิงทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท  ณ  ประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น
          (เป็นกรณีไปตามแต่ความสามารถของแต่ละบุคคล)
– สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
    วิศวกรรมยานยนต์, โปรแกรมเมอร์,คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
– สาขาศิลปะและศิลปะประยุกต์การออกแบบ
แฟชั่น, คอมพิวเตอร์, การ์ตูนแอนิเมชั่น, ออกแบบเกมส์ ฯลฯ
– สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์
– ฯลฯ


ทั้งนี้  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ (กรุงเทพฯ)  จะเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครผู้สนใจขอรับทุน     
โดย โรงเรียนเมธารักษ์การบริบาลรัชโยธิน  จะเป็นผู้ชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนโดยตรง 


คุณสมบัติผู้สมัครซึ่งสมัครผ่าน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ (กรุงเทพฯ) 


1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง  18 – 30   ปี
2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
3. เป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกิน  1  ปี
4. สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์, ปวช, ปวส. หรือปริญญาตรีทุกสาขา 
5. ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเพื่อร่วมโครงการ
6. มีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการระดับซี 3 ขึ้นไปหรือกรณีผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 35,000.- บาท 
    ต่อเดือนขึ้นไปในการเป็นผู้ค้ำประกันของผู้รับทุน


ทุนที่ผู้สมัครผ่าน โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ (กรุงเทพฯ)  จะได้รับ


1. ค่าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นความรู้เทียบเท่าJLPTระดับN5 35,000.- บาท*(ไม่รวมค่าแบบเรียน) 
2. ค่าเรียนหลักสูตรความรู้ด้านวิชาการพยาบาล   45,000.-  บาท *
3. จิปาถะ       14,000.-  บาท
4. ค่าทำพาสปอร์ต      1,000.-   บาท
5. ค่าทำวีซ่า       1,655.-   บาท
6. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-ญี่ปุ่น (ประมาณ)   35,000.-  บาท
7. ค่าเรียนภาษาในประเทศญี่ปุ่น ในระดับ N4 – N1 (1-2ปี)     ตามค่ากำหนดของแต่ละสถาบัน
8. ค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่น                    ตามค่าครองชีพในเมืองที่พัก
      ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ให้ทุนในการฝึกงานด้านที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
      (ปัจจุบัน 28 ชั่วโมง/สัปดาห์)
9.  ค่าประกันสุขภาพและรักษาพยาบาล                   ตามค่ากำหนดของแต่ละในเมืองที่พัก
10.ในกรณีสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นตามที่กำหนดรายชื่อสถาบันการศึกษา               
     ไว้ได้นักศึกษาสามารถขอรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
* ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวก่อน โดยจะได้รับคืนก่อนการเดินทางเมื่อได้รับการพิจารณาให้ทุน


เอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครผ่าน  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ (กรุงเทพฯ)
 
1. สำเนาบัตรประจำตัว/ สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
2. วุฒิการศึกษา  1 ชุด
3. รูปถ่าย 1 นิ้ว    1 รูป
4. รูปถ่าย 2 นิ้ว    3 รูป
5. สำเนาบัตรประจำตัว/ สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา/มารดา อย่างละ  1 ชุด
6. ค่าสมัคร 300.-  บาท


วันและเวลาในการดำเนินการ จะประกาศใน Website  ของ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นไมนิจิ (กรุงเทพฯ)  และ Website  ของ โรงเรียนเมธารักษ์การบริบาลรัชโยธิน


1. กำหนดการเปิดรับสมัครวันที่  5  กันยายน 2555 
2. ส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2555
3. ทดสอบทัศนคติ และเข้ารับการปฐมนิเทศ ที่  รร.เมธารักษ์การบริบาลรัชโยธิน วันที่ 22 กันยายน 2555
4. รอรับการตอบรับเข้าเรียน
5. ร่วมปฐมนิเทศหลักสูตรการบริบาล  รร.เมธารักษ์การบริบาลรัชโยธิน
6. เข้าเรียนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติ
7. เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 /สอบสัมภาษณ์
8. ดำเนินการทำพาสปอร์ตและวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย
9. ไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
10. เข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น  1 – 2 ปี
11. สอบชิงทุนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยตามสาขาที่สนใจ

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

More in JAPAN

To Top